Neuss Testament - Die Villon-Show

Wolfgang Neuss/Fatty George

CHF 12.00

Inhalt

A/ Die Villon-Show I
B/ Die Villon-Show I

Von Wolfgang Neuss und Fatty George, Texte nach François Villon

Marke: Fontana Stereo 885 426 TY
Format: Vinyl LP 30 cm 33 UpM

Zustand

Platte wie neu
Cover sehr gut+

Artikel 20-0818